Informacja o ochronie danych osobowych

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że :

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie jest:

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie, w imieniu którego działa dyrektor

Plac Wolności 6

43-400 Cieszyn

 1. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail iod@pup.cieszyn.pl.
 2. Do zakresu działania Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie należy wykonywanie zadań publicznych. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub realizacji umowy.
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać lub powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania danych są przepisy prawa (dotyczące np. wymiaru sprawiedliwości, administracji skarbowej, instytucje związanych z obsługą funduszy unijnych, podmiotów związanych z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON, ośrodkom pomocy społecznej) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami serwisującym oprogramowanie systemu wykorzystywanego do przetwarzania danych).
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w instrukcji kancelaryjnej wydanej na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania z uwzględnieniem terminów określonych w pkt 6,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres iod@pup.cieszyn.pl.

 1. Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 1. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie.
 2. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, w oparciu o Państwa dane osobowe.
Wytworzył:
Udostępnił:
Rosiński Mateusz
(2018-05-24 12:09:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Rosiński Mateusz
(2018-05-25 12:30:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki